Prof.Dr. YUSUF ŞEVKİ YAVUZ
İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / MH-225
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BETÜL GİZEM ERSİN, "ERKEN DÖNEM İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ŞER MESELESİ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
HASAN FİDAN, "Ebû Hanîfe ve el-fıkhu'l-ekber risâlesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
SARA ARIKAN, "İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe'nin el-Fıkhu'l-Ekber risâlesine yapılan şerhler Ve Mehmet Emin el-Üsküdârî'nin Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber'i", İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MUHAMMED SELİM DURUMLU, "Ebu'l-Hasan el-Eş'arî'de varlık anlayışı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MUHAMMED BOŞNAK, "Erken devir İslâm literatüründe Ebu Hanife ve kelâm ilmiyle ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ŞÜKRÜ KOÇ, "Osmanlı âlimlerinden Nuh b. Mustafa'ya göre risâlet ve nübüvvet arasındaki farklar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MUHAMMED BİLAL GÜLTEKİN, "Osmanlı âlimlerinden İbrahim Kûrânî ve "Cilâu'l-Fuhûm fi Tahkiki's-Sübût ve Ru'yeti'l-Madûm" adlı eseri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
YASEMİN HOLOĞLU, "Câhız'da tabiat felsefesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ABDULMELİK YANGIN, "Alâeddin el-Buhârî'nin Fâdıhatü'l-Mülhidin adlı eseri ve Vahdet-i Vücûd nazariyesine ilişkin eleştirileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
HİLMİ KEMAL ALTUN, "Osmanlı müelliflerince yazılan kazâ-kader risâleleri ve Taşköprîzâde'nin "Risâle fi'l-Kazâ ve'l-Kader" adlı eseri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ORHAN BİRCAN, "Osmanlı Şeyhülislâmlarından Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi'nin i'tikâdî görüşleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
MURAT KAŞ, "Osmanlı devri kelamcılarının bilgi kaynağı olarak keşfe bakışı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
KAMİL RUHİ ALBAYRAK, "Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerce tebliğ edilen temel dini esaslar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
EŞREF TANDOĞAN, "Ahmed b. Muhammed el - Gaznevî ve kelâmî görüşleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
FADIL AYĞAN, "Muhammed b. Ca'fer es-Sanhaci'nin "Şerhu Akideti Ebi İshak el-İsferayini" adlı eserine göre Ebu İshak el-İsferayini'nin kelami görüşleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
MERAL YILDIRIM, "Son dönem Osmanlı aydınlarının meteryalizme dair eleştirileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
MEHMET FATİH SOYSAL, "Osmanlı müelliflerinden Ahmed Asım Efendi'nin İrade-i Cuziyye risalesi ve probleme yaklaşımı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
ÖZLEM DEMİRTAŞ, "Son dönem kelamcılarından Arapkirli Hüseyin Avni ve İlm-i Kelam adlı eseri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
İMRAN ELAGÖZ, "Süfiyye Akaidi örneği olarak İbrahim el-Kur'ani'nin Tenbihü'l-Ukul adlı eseri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
ABDURRAHMAN ÖZCAN, "Kur`an`da ilahi irade kavramı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
ÜLKER ŞİRALİYEVA, "Kur`an-ı Kerim'e göre nübüvete karşı direniş ve sebepleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
LEYLA DEMİRİ, "Kur`an-ı Kerimde ilahi kitaplar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2000
ALİ TARIK ZİYAT YILMAZ, "Osmanlı Müelliflerinde adı geçen Akaid ve Kelama dair eserlerin tanıtım ve tasnifi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1997
MUSTAFA BOZKURT, "Mu`tezile`de hidayet problemi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1996
AHMET İSHAK DEMİR, "Mütekaddimin devri kelamcılarına göre bilgi kaynağı olarak Keşf ve İlham", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1993
CAĞFER KARADAŞ, "Ali el-Kari'nin akaide dair eserleri ve bazı itikadi görüşleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1991
DOKTORA
MURAT KAŞ, "Seyyid Şerif Cürcânî'de zihnî varlık", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ALİ TARIK ZİYAT YILMAZ, "Mâtürîdî âlimlerden Sığnâkî'nin (Ö. 714/1314) et-Tesdîd fî şerhi't-Temhîd adlı eserinin tahkiki ve ilâhiyyat konularının tahlili", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
FATMA AYGÜN, "Mâtürîdî'ye göre Allah'ın varlığını aklen bilmenin imkânı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MEHMET FATİH SOYSAL, "Ali Kuşçu'nun Şerhu Tecrîdi'l-Kelâm'ından usûl-i selâse konularının tahkiki ve ilâhiyat meselelerinin tahlili", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
FATMA GÜNAYDIN, "Mâtürîdî'nin kelam sisteminde peygamberlerin ismeti", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ASİYE TIĞLI, "İran'da yenilikçi dini düşünce hareketi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
AHMET SÜRURİ, "Taşköprîzâde'nin el-Meâlim'i ve kelamî görüşleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
FADIL AYĞAN, "Hz. Peygamber'in nübüvvetini kanıtlama açısından beşâirü'n-nübüvve", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
RIDVAN ÖZDİNÇ, "Son dönem Osmanlı düşüncesinde irade hürriyeti (1908-1918)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
MEHMET MALKOÇ, "Klasik dönem Mâtürîdiyye'de Kıyâmet ve Ahiret", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ÜLKER ABUZAROVA, "Ahiret inancının dini-felsefi temelleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
HALİL İBRAHİM BULUT, "Nübüvveti ispat açısından hissi mucizeler", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
M. CÜNEYT GÖKÇE, "Muhammed b. Eşref es-Semerkandi ve kelam ilmindeki yeri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1996
MUHAMMED ARUÇİ, "Abdülkahir el-Bağdadi ve el-Esma ve's-sıfat adlı eseri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1994