Doç.Dr. GÜLGÜN UYAR
İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / MC-208
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
YAKUP AKYÜREK, "VII. (XIII.) yüzyılda siyer yazıcılığı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
FATMA KARTAL, "Hz. Peygamber (Sav)'in seyahat hayatı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ÖMER FARUK DOĞANGÜL, "CÂHİLİYE DÖNEMİNDE FİL OLAYI VE ETKİSİ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
TUĞBA YILMAZ, "BİR DERS KİTABI OLARAK: İHTİFALCİ MEHMED ZİYA BEY'İN SİYER-İ NEBÎ'Sİ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MERYEM ERTAŞ, "VECÎHÎ'YE AİT MUFASSAL TÂRÎH-İ İSLÂM'DA SİYER KISMI (İNCELEME-METİN)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
İLKNUR YETMİŞ, "İBN CÜLCÜL'ÜN ṬABAḲĀTÜ'L-EṬIBBÂ' VE'L-ḤÜKEMÂ' ADLI ESERİ VE İSLÂM TIP TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
KAMİL ÖZKAN ÇOKGEZ, "SOSYAL DAYANIŞMA AÇISINDAN TEBÜK GAZVESİ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
BEYZA ÖZDEN ALTIN, "Fütüvvetname yazımı açısından Minhâcü'l-mürîdîn ve mecmua'nın yeri ve önemi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
BÜŞRA NUR GÜLER, "Sîret-nüzûl ilişkisi bağlamında Ahzâb sûresinde Hendek Savaşı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
NESLİHAN UZUN, "Üsküdar Mahkemesi 750 no'lu Şer'iyye Sicili (08 Muharrem-12 Şevval 1314/19 Haziran 1896-16 Mart 1897) transkripsiyon ve değerlendirmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
Güngör Aksu, "Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'e Vekâleti", , Tamamlandı, 2015
GÜNGÖR AKSU, "Hazret-i Ali'nin Hazret-i Peygamber'e vekâleti", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
FAZLI PÜSKÜL, "Mevhibe-i Seniyye mine's-Sireti'z-Zekiyye adlı eserin siyer yazımındaki yeri ve önemi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
EMEL TURAN, "Hz. Peygamber'in yaratılışı ve mucizelerine dair Azîz Mahmûd Hüdâi'nin Ahvâlü'n-Nebiyyi'l-Muhtâr adlı risalesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
Fazlı Püskül, "Ahmed b. İbrahim Tobhanevi'nin Mevhibe-i Seniyye mine's-Sireti'z-Zekiyye adlı eseri (çeviri yazı ve değerlendirmesi)", , Devam Ediyor,
Fatma Gül Temel, "Osmanlılar'da Mevlid Törenleri", , Devam Ediyor,
Meryem Ertaş, "Erzurumlu Mustafa Darir Efendi'nin Kaynağı Olarak Ebü'l-Hasan el-Bekri", , Devam Ediyor,
Ravza Apaydın, "Arşiv Belgeleri Işığında XVII. Yüzyılda Seyyidler", , Devam Ediyor,
Beyza Özden, "Fütüvvet Usulü Açısından Minhâcü’l-Mürîdin’e Bakış", , Devam Ediyor,
DOKTORA
OMAR KALHUSSIEN, "Hicrî IV. (X.) yüzyılda Dımaşk'ta ulemâ ve ilmî hayat", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
GÜLLÜ YILDIZ, "Siyer yazıcılığında şerh-hâşiye geleneği ve Moğultay b. Kılıç'ın (762/1361) ez-Zehrü'l-Bâsim adlı eseri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ZEHRA GÖZÜTOK TAMDOĞAN, "Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) sosyo-kültürel ve iktisadî hayat", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ESRA ATMACA, "Memlûkler Döneminde Halep'te eğitim-öğretim müesseseleri ve ulemâ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
Güllü Yıldız, "Siyer Yazıcılığında Şerh-Haşiye Geleneği : Moğultay B. Kılıç (762/1361)", , Devam Ediyor,
Omar Kalhussain, "IV. / X. Asırda Dımaşk’ta İlim ve Ulema", , Devam Ediyor,
Fazilet Yavuz, "İstanbul Kütüphanelerindeki Delâilü'l-Hayrât Yazmalarında Kitap Sanatları", , Devam Ediyor,