Doç.Dr. GÜLGÜN UYAR
İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / MC-208
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. UYAR GÜLGÜN. Bir Risâle, Bir Türbe, Bir Menkıbe: İmam Süyûtî’ye Ait Risâlenin Işığında Çifte Sultanlar Türbesi’ne Bakış. Osmanlı Araştırmaları. Cilt 33. sf 231-282, 2009.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. UYAR GÜLGÜN. Ali-Fâtıma Evlâdı Arasında Bilgi İsnâdı (İlk Üç Asır). Marife Bilimsel Birikim. Cilt 8. sf 239-258, 2008.
2. UYAR GÜLGÜN. “Kumandan Olarak Peygamber Muhammed: Birinci Cihan Savaşı Öncesinde Osmanlılar’da Siyer Yazıcılığı”, Gottfried Hagen. İSTEM. sf 321-343, 2010.
3. UYAR GÜLGÜN. Hatice K. Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları. Dîvân. Cilt 19. sf 291-305, 2005.
4. UYAR GÜLGÜN. İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muâviye b. Ebî Süfyan, Ankara 2001. İslâm Araştırmaları Dergisi. Cilt 9. sf 129-132, 2003.
5. UYAR GÜLGÜN. Abbasî Coğrafyasında Bir Neseb Âlimi: Zübeyrî (256/) ve Kitâbü Nesebi Kureyş’ine Göre Neseb Bilimi Usul, Muhtevâ ve İfade Şekilleri. İSTEM. Cilt 12. sf 127-152, 2008.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. UYAR GÜLGÜN, Ehl-i Beyt, İstanbul. 2018.
KİTAP TERCÜMESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
2. UYAR GÜLGÜN, Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet, İstanbul. 2018.
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
3. UYAR GÜLGÜN, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul. 2012.
4. UYAR GÜLGÜN, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul. 2012.
5. UYAR GÜLGÜN, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul. 2012.
6. UYAR GÜLGÜN, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul. 2012.
7. UYAR GÜLGÜN, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul. 2005.
8. UYAR GÜLGÜN, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul. 2006.
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
9. UYAR GÜLGÜN,YILDIRAN SARIKAYA MELİHA, Mehmed Zihni, Tuhfetü’r-Râğıb fî Sîreti Cemâatin min A‘yâni Ehli Beyti’l-Etâyib, İstanbul. 2009.
KİTAP BÖLÜMÜ
10. UYAR GÜLGÜN, Ali Murat Daryal’xxın Aziz Hatırasına (1931-2017), İstanbul. 2018.
11. UYAR GÜLGÜN, Osmanlı Devletinde Ehl-i Beyt Sevgisi, İstanbul. 2008.
BİLİMSEL KİTAP
12. UYAR GÜLGÜN, Ehl-i Beyt’in İzinde Nakiblik, İstanbul. 2009.
KİTAP BÖLÜMÜ
13. UYAR GÜLGÜN, Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rıfâî Armağan Kitabı, 2018.
14. UYAR GÜLGÜN, İslam Tarihi ve Medeniyeti 3- Emeviler, İstanbul. 2018.
15. UYAR GÜLGÜN, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İstanbul. 2018.
DERS KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
16. UYAR GÜLGÜN, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlk Dönem İslam Tarihi, Erzurum. 2011.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
TÜR ADI BELİRTİLMEMİŞ
1. UYAR GÜLGÜN Doğuştan Günümüze İslam Devletleri
DERGİ
2. UYAR GÜLGÜN Edebali İslamiyat Dergisi
3. UYAR GÜLGÜN Edebali İslamiyat Dergisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. UYAR GÜLGÜN, "Evliya Çelebi’nin Bakışıyla Bağdat’ta Ehl-i Beyt’xxin İzleri ”Nehrin Karşı Yakası”", Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’xxsi Toplantısı Bildirileri, Ankara, 2017.
2. UYAR GÜLGÜN, "Hulâsatü’l-Hakâyık’ta Âl-i Abâ ve Kerbelâ", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, 2013.
3. UYAR GÜLGÜN, "Bir Peygamber Şeceresi Olarak Yûsuf Şükrü El-Harpûtî’nin Silsile-iSafâ Li-Muhammed Mustafâ Adlı Eseri ve Önemi", Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 2016.
4. UYAR GÜLGÜN, "Ehl-i Beyt Bendesi ve Muhibbi: Sadeddîn Sırrî", Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rifâî Armağan Kitabı (Vefâtının 80. Sene-i Devriyesi Anısına), Kocaeli, 2018.
ULUSAL
5. UYAR GÜLGÜN, "Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi", Bir 20. Yüzyıl Münevveri Ken’xxan Rifai Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2015.
6. UYAR GÜLGÜN, "Hz. Fâtıma’nın Hayatı ve Şahsiyeti", Hazreti Fâtıma Sempozyumu, Sivas, 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. UYAR GÜLGÜN, "Bir Cihan Soyu Olarak Ehl-i Beyt", Kur’an, Sünnet ve İslâm Geleneğinde Ehl-i Beyt Uluslar arası Sempozyum, İstanbul
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş