Prof.Dr. ZÜHAL HASENE KÜLTÜRAL
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE,KOÇ AYLİN. ”Zeki Ali’xxnin Tercüme-i Havâsı Büberiyye Risalesi. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 8. sf 272-282, 2015.
2. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE. ”Grek Harfli Karamanlıca Kitabelerdeki Alıntı Öğeler Üzerine”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume. Cilt 9. sf 39-51, 2014.
3. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE. .“Muhammedtağı Karakoyunlu Ferheng-i Türkî Lugeti”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume. Cilt 44. sf 790-796, 2009.
4. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE. Sözlük Bilimi Açısından Dîvânü Lugâti’xxt-Türk. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History Of Turkish or Turkic The Serial of Special Volume. Cilt 44. sf 805-813, 2009.
5. Kültüral Zuhal. Kerim Gurbannepesov un Dövür Beyle Daldir Şiiri ve Sosyal Hayatta Yarış. Acta Turcica. sf 132-140, 2010.
6. Kültüral Zuhal. Şerîfî nin YÛsuf u Zelîhâ Hikâyesi ve Dil Özellikleri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Cilt 4. sf 424-437, 2009.
7. Kültüral Zuhal. Dil Bilgisi Terim Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume. Cilt 4. sf 383-394, 2014.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE,KOÇ AYLİN. ”Ruhsal Hastalıklara Dair Bir Risale:Sevdâ-yı Merâkiyye”. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 217-244, 2014.
2. Kültüral Zuhal, Koç Aylin. Bir Kürek Kemiği Falı Metni Risâle i İlm i Ketf. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. sf 131-148, 2011.
3. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENA. Kâmus ı Türkîde Galatlar. M.Ü. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 229-246, 2005.
4. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENA. Hacımustafaoğlunun Mecma ü l Envâr ı ve Söz Varlığı Üzerine. İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Cilt 33. sf 127-140, 2005.
5. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENA. İzzeddinoğlu nun Tavus Hikâyesi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Cilt 31. sf 187-203, 2004.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
1. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE,KOÇ AYLİN, Dr. Besim Ömer Üzüm ve Üzümle Tedâvî, Konya. 2018.
2. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE, Hüseyin Rahmi GÜRPINAR Bir Muadele-i Sevda, İstanbul. 2018.
3. Kültüral Zuhal, .Beyreli Latif, Şerîfî Şehnâme Çevirisi IV cilt I III Metin IV Sözlük, İstanbul. 1999.
4. Kültüral Zuhal, Şerîfî Yûsuf u Zelîhâ Metin Sözlük Tıpkıbasım, İstanbul. 2001.
5. Kültüral Zuhal, Galatât Sözlükleri, İstanbul. 2008.
6. Kültüral Zuhal, Hacımustafaoğlu Mecma ü l Envâr Tenkitli Metin İnceleme, İstanbul. 2009.
7. Zuhal Kültüral, Aylin Koç, Ebu l Hikmet Ahmed Muhsin Meyvenâme, İstanbul. 2011.
8. Zuhal Kültüral, Aylin Koç, Derviş Muhammed bin eş Şeyh Ahmed el Ankaravî Dürrü l Meknûn Giriş Metin Dizin Tıpkıbasım, İstanbul. 2012.
DERS KİTABI
9. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE, Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi, Konya. 2018.
10. Kültüral Zuhal, Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi, İstanbul. 2009.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Kültüral Zuhal, .Koç Aylin, "XVI XVII Yüzyıl Balkan Kökenli Divan Şairlerinin Eserlerinde Yer Adları", 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı Balkanlarda Türkçe, Tiran
2. Kültüral Zuhal, "Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerindeki Bir Hastalık Adı Dumağı", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara
3. Kültüral Zuhal, .Koç Aylin, "Mostarlı Hasan Ziyâî ve Bosnalı Alaeddin Sabit Divanındaki Türkçe Unsurlar Üzerine Bir Sınıflandırma", 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Saraybosna
4. Zuhal Kültüral, "Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerindeki Bir Hastalık Adı Dumağı", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara
5. Zuhal Kültüral, "Ortaöğretim Ders Kitaplarında Cümle Bilgisi", Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul
6. Zuhal Kültüral, "Eksiltili Anlatım Eksiltili Cümlelerin İfade Şekilleri", Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Gizli Diller Sempozyumu, İstanbul
7. Zuhal Kültüral, "Meyve Kelimesi", Türk Kültüründe Meyve M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul
8. ZuhaKültürall, "Selçuklu Dönemi Edebi Eserleri ve Türk Dili ve Edebiyatı Açısından Önemi", Selçuklular Devrinin Edebiyatı ve Medeniyeti, Aşgabad
9. Zuhal Kültüral, "Pınar Kelimesi ve Türk Kültüründeki Yeri", M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul
10. Zuhal Kültüral, "Şehnâme Çevirisinde Mısır Memluk Sultanı İçin Yazılmış Övgü Bölümü", Türkiye Mısır İlişkileri Sempozyumu, Kahire
11. Zuhal Kültüral, "İletişim Araçlarının Türk Diline Etkileri ve Türkçe Eklerle Türetilmiş Bazı Alıntı Kelimeler", V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Kırcaali
12. Zuhal Kültüral, "XV XVI Yüzyıl Balkan Kökenli Şairlerin Eserlerindeki Türkçe Söz Varlığı Üzerinde Bir Değerlendirme", 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Prizren
13. Zuhal Kültüral, "Gazi Giray Hanı ın Osmanlı Türkçesiyle Yazdığı Şiirler ve Söz Varlığı Üzerine", Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü- Yarını II. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Simferopol (Akmesçit)
14. Zuhal Kültüral, "Ana Dili Eğitimi ve Çocuklar İçin Hazırlanmış Bir Sözlük Üzerine", Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi, Bakü
15. Zuhal Kültüral, "Kutadgu Bilig de Bazı Deyimler ve Yusuf Has Hacib in Dili Üzerine", Günümüz Dünyasında Yusuf Has Hacip ve Fikirleri, Bişkek
16. Zuhal Kültüral, "Galatât Sözlükleri ve Dil Bilimi Açısından Önemi", IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Türk Dil Kurumu, İzmir
17. KÜLTÜRAL ZUHAL HASENE, "XV. XVI. Yüzyıl Üsküplü Divan Şairleri Ve Eserlerindeki Türkçe Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme", Balkanlarda İslâm Medeniyeti Dördüncü Milletlerarası Kongresi, Üsküp, 2015.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Kültüral Zuhal, "Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerinden Dürrü l Meknûnda Türkçe Terimler", VI: Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa
2. Zuhal Kültüral, "Grek Harfli Karamanlı Türkçesi Metinlerinde Alıntı Ögeler Üzerine", Karamanlı Türkçesi Çalıştayı, Nevşehir
3. Zuhal Kültüral, "Türkmen Millî Oyunlarından Moncugatdı ve Hımmıl", Halk Kültüründe Eğlence Motif Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
4. Zuhal Kültüral, "XVII Yüzyılda Yapılmış Mensur Şehnâme Çevirisi ve Söz Varlığı Üzerine", VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara
ULUSAL
5. Kültüral Zuhal, "Çankırı Ağızları Söz Varlığından Bazı Örnekler", Anadolu Ağızları Araştırmaları Çalıştayı TDK ve Trakya Üniversitesi, Edirne
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş