ÜZEYİR ASLAN fotoğraf
Prof.Dr. ÜZEYİR ASLAN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
uaslan@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1128
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A 126
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ASLAN ÜZEYİR. Şâhî Divanı’nın İki Yeni Yazma Nüshası. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. sf 99-126, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ASLAN ÜZEYİR. Amil Çelebioğlu Türk Edebiyatında Mesnevi XV Yüzyıla Kadar. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 177-180, 2001.
3. ASLAN ÜZEYİR. Refi i Amidi Can u Canan. Türk Kültürü. Cilt 40. sf 125-127, 2002.
4. ASLAN ÜZEYİR. 17. yüzyıl şairlerinden Besnili Nehcî Dede. Akademi Adıyaman. Cilt 1. sf 68-70, 2012.
5. ASLAN ÜZEYİR. Klasik Türk Edebiyatında Tahlil Çalışmaları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. Cilt 5. sf 77-94, 2007.
6. ASLAN ÜZEYİR. Klasik Türk Şiiri Terminolojisini Belâgat Çerçevesinde Anlamlandırma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. sf 211-221, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ASLAN ÜZEYİR. XVIII Yüzyılda Yazılmış Hülle Konulu Bir Mesnevi Vasık zade Refet Efendi ve Hülle name si. Türk Kültürü İncelemeleri. sf 121-148, 2006.
8. ASLAN ÜZEYİR. Bir Sergüzeştname Yazısının Sergüzeştnamesi. Türk Kültürü İncelemeleri. Cilt 15. sf 269-286, 2014.
9. ASLAN ÜZEYİR. XVIII Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Fahri ve Elif name Şerhi. Türk Kültürü İncelemeleri. sf 157-192, 2008.
10. ASLAN ÜZEYİR. Han Şair Emiri nin Musammatları. Modern Türklük Araştırmaları. Cilt 8. sf 42-51, 2011.
11. ASLAN ÜZEYİR. Hasb i hal i Safi nin Kritiği. Türk Kültürü İncelemeleri. sf 207-219, 2003.
12. ASLAN ÜZEYİR. Fahri Ahmed ve Şathiye Şerhi. Turkish Studies. Cilt 3. sf 120-155, 2008.
13. ASLAN ÜZEYİR. Muidi nin Necati ye Nazireleri. Turkish Studies. Cilt 4. sf 157-192, 2009.
14. ASLAN ÜZEYİR. Ali Şir Nevayi nin Mazmun Anlayışı ve Türk Mazmunları. Divan Edebiyatı Araştırmaları. Cilt 4. sf 1-22, 2011.
15. ASLAN ÜZEYİR. Fetihten Sonra Yazılmış İlk Mevlid i Ma nevi Kerimi nin İrşad ı. Divan Edebiyatı Araştırmaları. sf 19-80, 2009.
16. ASLAN ÜZEYİR. Klasik Türk Şiirinde Şahid. Dil ve Edebiyat Araştırmaları. Cilt 1. sf 1-28, 2010.
17. ASLAN ÜZEYİR. 16 Yy Çağatay Şairi Sani Efseri nin Şiirlerinde Ubeydullah Han. Divan Edebiyatı Araştırmaları. Cilt 4. sf 1-10, 2011.
18. ASLAN ÜZEYİR. Babür Divanı nda Öncelemeler ve Öncelemelerde Paralelizm. Divan Edebiyatı Araştırmaları. Cilt 3. sf 1-26, 2011.
19. ASLAN ÜZEYİR. Rahmeti i Tebrizi ve Türkçe Şiirleri. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. Cilt 5. sf 1-28, 2012.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. ASLAN ÜZEYİR, "Kerimi Abdülkerim". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ASLAN ÜZEYİR, "Fahri Mehmed". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ASLAN ÜZEYİR, "Nehci Seyyid Mustafa Dede". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ASLAN ÜZEYİR, "Mevlana Efseri". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ASLAN ÜZEYİR, "Şeyhi Şeyhi Efendi b Nakib Burhaneddin Efendi". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. ASLAN ÜZEYİR, "Yahya Yahya Dede Efendi". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ASLAN ÜZEYİR, "Es'ad Şeyhzade". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. ASLAN ÜZEYİR, "Şeyhi Nakibzade Şeyhi Çelebi". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. ASLAN ÜZEYİR, "Şeyhi Şeyh Mehmed Efendi". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. ASLAN ÜZEYİR, "Şeyhi Merhabazade Ahmed". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. ASLAN ÜZEYİR, "Şeyhi Ayaşizade Seyyid Mehmed". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. ASLAN ÜZEYİR, "Yahya Şeyh Yahya Efendi". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. ASLAN ÜZEYİR, "Sun'i Sun'ullah Mehmed Efendi". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. ASLAN ÜZEYİR, "Şeyhi Lutfullah Çelebi Kadı". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. ASLAN ÜZEYİR, "Zihni Pervane Salih Dede". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
16. ASLAN ÜZEYİR, "Çarhacı Ahmed Efendi". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Başlangıcından 20 Yüzyıla, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
BİLİMSEL KİTAP
17. ASLAN ÜZEYİR, Ivaz Paşa Oğlu Atayi, Divan, Ankara. 2018.
18. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 300’ü, Ankara. 2018.
19. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 200’ü, Ankara. 2018.
20. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 100’ü, Ankara. 2018.
21. ASLAN ÜZEYİR, Molla Cami, Hoca Neş et: Ney in Feryadı (Neyname), İstanbul. 2007.
22. ASLAN ÜZEYİR, Ubeydullah Han (ö. 1539) Şairi Sani ve Türkçe Divanı, 2009.
23. ASLAN ÜZEYİR, 14-16. YY. Çağatay ve Azeri Edebiyatı, İstanbul. 2013.
24. ASLAN ÜZEYİR, Mustafa Nehci Dede (öl. 1680?), Divan, Ankara. 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAP BÖLÜMÜ
25. ASLAN ÜZEYİR, Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, ”Kef Geçmek Deyimi Üzerine”, İstanbul. 2019.
26. ASLAN ÜZEYİR, Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, ”Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in Şiirleri”, İstanbul. 2019.
27. ASLAN ÜZEYİR, Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’e Armağan, ”Âşık Çelebi’nin Tetebbu Şiirleri”, Ankara. 2018.
28. ASLAN ÜZEYİR, Divanu Lugati’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe: Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı, ”Hucendi’nin Letafetname’si”, İstanbul. 2017.
29. ASLAN ÜZEYİR, Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, ”Osmanlı Şiirinde Nokta”, İstanbul. 2008.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
DERGİ
1. ASLAN ÜZEYİR Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 13-32 (2005-2015)
2. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN Divan Edebiyatı Araştırmaları 2-14 (2009-2015)
3. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 1-2 (2010)
KİTAP
4. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’e Armağan, 2018
5. ASLAN ÜZEYİR,YILMAZ ŞEREF Türk Edebiyatı’nda Na’tler, 2008
6. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, 2019
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ASLAN ÜZEYİR, "Osmanlı Şiirinde Nokta", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 2008.
2. ASLAN ÜZEYİR, "Şair Tezkirelerinde Şiir Tenkidiyle İlgili Kavramlar: Latîfî Tezkiresi Örneği", 1. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 2018.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. ASLAN ÜZEYİR, "Mevlananın Mesnevisinde Ney, 2014", Türk Edebiyatında Mevlana Paneli, İSTANBUL
2. ASLAN ÜZEYİR, "Nabinin Hayatına Dair, 2012", 2012 Uluslarası Şair Nabi Yılı- Nabi Paneli, İSTANBUL
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş