ÖMER ZÜLFE fotoğraf
Prof.Dr. ÖMER ZÜLFE
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ZÜLFE ÖMER,TAŞ HAKAN. Nev'î'nin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevîsi. Turkish Studies. Cilt 2. sf 660-696, 2007.
2. ZÜLFE ÖMER. Türkçe Divan'daki LXVI. Gazel Fuzuli'nin mi?. Turkish Studies. Cilt 1. sf 227-236, 2006.
3. ZÜLFE ÖMER. Gedâ Muslî ve Bir Şiiri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Cilt 33. sf 283-287, 2005.
4. ZÜLFE ÖMER. Üsküf Üzerine. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi The Journal of Turkish Cultural Studies. sf 167-190, 2005.
5. ZÜLFE ÖMER. Osmanlı Şiirinde Tîg ı Gamgam Tabiri. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 2. sf 1-8, 2015.
6. ZÜLFE ÖMER. Aruz Vezinlerinin Gösterilmesi Üzerine Bazı Teklifler. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 8. sf 52-66, 2011.
7. ZÜLFE ÖMER. Rahîkî ve Şiirleri. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 171-198, 2009.
8. ZÜLFE ÖMER. Deli Birader Gazâlî nin Cerr nâmesi. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 123-140, 2008.
9. ZÜLFE ÖMER. Biyografik Bilgiler Açısından İki Nazire Mecmuası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 4. sf 151-169, 2011.
10. KAÇALİN Mustafa S, ZÜLFE Ömer. Muhammed b Ahmed in Ebu n Nesâyih i. Osmanlı Araştırmaları. sf 193-212, 2011.
11. ZÜLFE ÖMER. Fuzûlî Dîvânı Üzerine Birkaç Not. Osmanlı Araştırmaları. sf 233-243, 2010.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ZÜLFE ÖMER. XVI. Yüzyıla Ait Divan Neşirleri. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. sf 235-252, 2007.
2. ZÜLFE ÖMER. Seyyid Nesîmî nin Tuyuğlarına Ek. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Journal of Modern Turkish Studies. Cilt 2. sf 121-134, 2005.
3. ZÜLFE ÖMER. Muallim Nâcî nin Aruza Dair Eseri Arûz Nümûnesi. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. sf 189-208, 2011.
4. ZÜLFE ÖMER. Rıza Tevfik in Fuzûlî Divan ı Üzerine Notları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Dergisi. Cilt 18. sf 101-124, 2011.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. ZÜLFE ÖMER, Fuzûlî Beng ü Bâde İnceleme-Tenkitli-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Seçme Sözlük-Dizin-Tıpkıbasım, Boston. 2018.
2. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 300’ü, Ankara. 2018.
3. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 200’ü, Ankara. 2018.
4. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 100’ü, Ankara. 2018.
5. ZÜLFE ÖMER, Hecrî Kara Çelebi Muhyi d dîn Mehmed Dîvân, Ankara. 2016.
KİTAP BÖLÜMÜ
6. ZÜLFE ÖMER, Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’xxe Armağan, Ankara. 2018.
7. ZÜLFE ÖMER, Dîvânu Lugâti’xxt-Türk’xxten Senglah’xxa Türkçe, İstanbul. 2017.
8. ZÜLFE ÖMER, Kuş Dili (Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar), İstanbul. 2017.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
9. ZÜLFE ÖMER, Ali Nazîmâ Muhtıra-i Belâgat, İstanbul. 2012.
10. ZÜLFE ÖMER,BAŞPINAR FATİH, Mostarlı Ziyai Kenzü’xxl-Esrar, İstanbul. 2011.
11. ZÜLFE ÖMER, Şiirin İzinde Sözün Gölgesinde Osmanlı Şiirinden Kelimeler Kavramlar Deyimler, İstanbul. 2011.
12. ZÜLFE ÖMER, Müstecâbî zâde İsmet Furûk ı Elfâz, Ankara. 2011.
13. ZÜLFE ÖMER, Naşid Divan, Ankara. 2009.
14. ZÜLFE ÖMER, Yakini Divan, Ankara. 2009.
15. ZÜLFE ÖMER, On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri, Ankara. 2006.
KİTAP BÖLÜMÜ
16. ZÜLFE ÖMER, Ayla Demiroğlu Kitabı, İstanbul. 2006.
17. ZÜLFE ÖMER, M Ali Tanyeri nin Anısına Makaleler, İstanbul. 2015.
DERS KİTABI
18. ZÜLFE ÖMER, Metin Şerhi, İstanbul. 2015.
19. ZÜLFE ÖMER, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul. 2015.
KİTAP TERCÜMESİ
20. ZÜLFE ÖMER, Muallim Naci Nevadirü l Ekabir Alimlerin Akıl Oyunları, İstanbul. 2009.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
KİTAP
1. ZÜLFE ÖMER Tercüme-i Tibrü’xxl-Mesbûk
2. ZÜLFE ÖMER Osmanlı Edebiyatının 300’xxü
3. ZÜLFE ÖMER Osmanlı Edebiyatının 200’xxü
4. ZÜLFE ÖMER Osmanlı Edebiyatının 100’xxü
5. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’xxe Armağan
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ZÜLFE ÖMER, "Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları", Uluslararası Divan Şiirinin Dili Çalıştayı, Ankara, 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ZÜLFE ÖMER, "Emrî ö 1575 Dîvânı nda Harf Oyunları", Marmara Üniversitesi Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş